ປະຕິທິນ

"1","Mon"=>"2","Tue"=>"3","Wed"=>"4","Thu"=>"5","Fri"=>"6","Sat"=>"7"); $first_day=date("D",mktime(0,0,1,intval(date("m")),1,date("Y"))); $start_td=$day_now[$first_day]-1; $num_day=date("t"); $num_day2=($num_day+$start_td); $num_day3=(7*ceil($num_day2/7)); ?>

S M T W T F S
>=1 && $i-$start_td <=$num_day)?$i-$start_td:" "?>

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ